תנאי שימוש

ברוך הבא  לסיפור מקומי!

אנא קראו את תנאי שימוש אלו בעיון לפני השימוש באתר זה ובשירותים הכלולים בו (להלן ביחד: "האתר") והתעדכנו מעת לעת בשינויים הנעשים בהם, שכן תנאי שימוש אלו מהווים הסכם בינך לבין סיפור מקומי וכל שימוש באתר, מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש"). תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם פונים לגברים ולנשים כאחד.

1.      סיפור מקומי

"סיפור מקומי" הינה פלטפורמה אינטרנטית המציגה סיפורו של מקום ברצף כרונולוגי על גבי ציר זמן דינמי ומתפתח באמצעות מילים, תמונות, קטעי שמע ווידיאו.

2.      השימוש באתר ובשרותיו

2.1.   באתר רשאי להשתמש כל אדם או גוף המקיים את תנאי שימוש אלו במלואם ובלבד שהשימוש אשר נעשה על ידי אותו אדם או גוף, הינו שימוש חוקי וסביר, למטרות פרטיות בלבד ולא למטרות מסחריות. 

2.2.   המשתמש מודע לכך שהשימוש באתר על השירותים והתכנים הכלולים בו הינו באחריותו בלבד. סיפור מקומי אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי האתר, על השירותים והתכנים הכלולים בו, לרבות בדבר נכונותם, התאמתם, תקינותם או זמינותם ולא יהיו למשתמש טענות כלשהן בגין השימוש האמור (לרבות אי יכולת להשתמש באתר), במישרין או בעקיפין כנגד סיפור מקומי.

2.3.   המשתמש באתר מתחייב לפעול באתר ובשירותיו בהוגנות ובהגינות, לא להעמיס על האתר ו/או שרתיו ולא להציף את האתר ו/או את מי משרותיו.

2.4.   אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר, לכל מטרה, מסחרית או אחרת, פרט לצפייה בתכנים באמצעות האתר לצורך שימוש אישי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

2.5.   אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב, לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה האתר ובכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מן האתר.

2.6.   דרישות חומרה ותוכנה מינימאליות לשימוש באתר עשויות להיות מפורסמות מעת לעת באתר. למרות זאת, אנו לא מבטיחים את הנגישות לאתר או את רמת הביצוע שלו גם אם התקיימו אותן דרישות מינימאליות. המשתמש מודע לכך כי לעיתים עלולים להיות שיבושים, עיכובים או תקלות באתר וסיפור מקומי לא תישא באחריות לכל נזק, קלקול, תקלה, הפסד או כשל שיגרמו בשל כך.

2.7.   אין אנו מתחייבים כי מכלול השירותים והתכנים המוצעים באתר, יוסיפו להיות מוצעים או זמינים באתר בכל עת. סיפור מקומי רשאית בכל עת לשנות ו/או להפסיק, באופן זמני או מלא, את האתר, על השירותים והתכנים הכלולים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש, בין אם לצורך פעולות תחזוקה ובין אם מכל סיבה אחרת. שינויים אלו, מטבעם, עלולים להיות כרוכים בתקלות ושיבושים לרבות אי זמינות של האתר כולו או חלקו. סיפור מקומי לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או נזק ישיר או עקיף שינבעו כתוצאה משינוי או הפסקה של האתר כולו או חלקו, לרבות שיבושים או תקלות שיגרמו בשל כך.

המשתמש מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל דרישה, תביעה או טענה כנגד סיפור מקומי בכל מקרה שבו יחדל האתר (חלקו או כולו) מלפעול, בין באופן זמני או קבוע.

3.      תכני משתמשים

3.1.   האתר עשוי לאפשר, עתה או בעתיד, העלאת תכני משתמשים כגון טקסטים, תמונות, קטעי שמע וקטעי וידיאו (להלן: "תכנים"), במקרים אלו, יחולו התנאים הבאים:

3.1.1.      הגישה להעלאת תכנים עשויה להיות מוגבלת, עתה או בעתיד, רק למשתמשים רשומים של האתר (כלומר, משתמשים שביצעו הליך הרשמה לאתר שהושלם בהצלחה). משתמש הנרשם לאתר מתחייב למסור פרטים נכונים ולעדכן את פרטיו באתר במקרה של שינוי.

3.1.2.      משתמש המעלה תכנים לאתר הינו האחראי הבלעדי לכך שיהיו ברשותו בכל עת כל הרישיונות, הזכויות והאישורים הדרושים כדי להעלות תכנים אלו לאתר וכדי להעניק לסיפור מקומי את הרישיונות המפורטים בתנאי שימוש אלו.

3.1.3.      בעצם העלאת התכנים לאתר: (א) המשתמש מסכים להצגתם של התכנים באופן פומבי באתר ללא הגבלת זמן; (ב) מעניק המשתמש לסיפור מקומי ולברי הרשות מטעמה רישיון בלתי הדיר, בלתי מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, להציג את התכנים (בין באתר ובין בפלטפורמה אחרת), לשמור את התכנים בשרתיהם, להעבירם לפורמטים שונים (לרבות באמצעות העלאת התכנים לYouTube ולעשות בהם שימוש חופשי (לרבות עבודות נגזרות) לכל מטרה שהיא, לרבות למטרות פרסום ושיווק; ו-(ג) מצהיר המשתמש כי יש בידו את כל הזכויות הדרושות (לרבות זכויות יוצרים וכל זכות אחרת הנדרשת לשם כך) ו/או האישורים או הרישיונות הדרושים לצורך העלאת התכנים לאתר והצגתם באתר ולצורך הענקת הרישיון המפורט בסעיף (ב) לעיל, ללא צורך באישור או רישיון מצד שלישי כלשהו.

3.1.4.      המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר: (א) תכנים שאינם חוקיים; (ב) קבצים או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב או כל סוג דומה של תוכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר ו/או לפגום בשימוש באתר; (ג) חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 ), תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים; (ד) חומר הפוגע בזכויות אחרות של צד שלישי, לרבות זכות לפרטיות ושם טוב; (ה) חומר בעל אופי מיני בוטה, פוגעני, גזעני, טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, או חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור; (ו) חומר הנוגע לקטינים; (ז) מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש או אשר קיים לגביו צו איסור פרסום של בתי משפט; (ח) חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה בלתי חוקי; (ט) חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם או גוף; (י) חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו) ו/או דרכי התקשרות עמו, מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

3.1.5.      המשתמש הינו האחראי הבלעדי לגיבוי ושמירה של התכנים המועלים על ידו ולמפעילי האתר לא תהיה כל אחריות לשמירה ולגיבוי של התכנים. סיפור מקומי וברי הרשות מטעמה לא יישאו בכל אחריות לגבי נזק או אובדן אשר יגרם למשתמש או כל צד שלישי כתוצאה מאובדן או זמינות של תכנים אשר הועלו לאתר.

3.2.   התכנים המוצגים באתר נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של הלקוח (להלן: "המציג"). המציג יהיה רשאי שלא להציג תכנים אשר הועלו על ידי משתמש ולהסיר תכנים שכבר הועלו לאתר, מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה חייב למסור למשתמש כל הודעה או נימוק.

אם אתה סבור שתוכן שהועלה לאתר מהווה תוכן האסור על פי תנאי שימוש אלו, או הנך מעוניין להסיר תוכן שהעלאת בעבר לאתר, אתה מתבקש לפנות למציג לדווח לו על כך, תוך תיאור התוכן הרלוונטי והסיבה שלדעתך יש להסיר את התוכן האמור. המציג יהיה רשאי (אך לא חייב), בהתאם לשיקול דעתו, להסיר את התוכן האמור אם ימצא לנכון. בנוסף, אתה מתבקש למסור העתק מההודעה האמורה לסיפור מקומי בכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . סיפור מקומי אינה נושאת בכל אחריות לתכנים המוצגים באתר אך שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן כלשהו בעקבות תלונה שתתקבל.

אם אתה מאמין שעבודתך הועתקה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים על ידי משתמש אחר, אתה מתבקש לפנות למציג  ולמסור את המידע הבא: (א) תיאור העבודה מוגנת זכויות היוצרים, שלטענתך זכויות היוצרים שלה הופרו; (ב) תיאור המקום באתר של התוכן שלטענתך מפר זכויות יוצרים, לרבות הלינק אליו; (ג) פרטי ההתקשרות עמך, לרבות כתובת, מספר הטלפון וכתובת דואר האלקטרוני שלך; (ד) תצהיר מטעמך שהמידע המובא לעיל בהודעתך מדויק וכי את/ה בעל/ת זכויות היוצרים או המורשה לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים. שים לב לכך, שנוהל זה מיועד אך ורק לדיווח על כך שיש הפרה בזכויות היוצרים של חומר מוגן. בנוסף, אתה מתבקש למסור העתק מההודעה האמורה לסיפור מקומי בכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.סיפור מקומי אינה נושאת בכל אחריות לתכנים המוצגים באתר אך שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן כלשהו בעקבות תלונה שתתקבל.

4.      חסימת פרופיל ונגישות למידע

4.1.   סיפור מקומי תהיה רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לחסום משתמש, להגביל גישתו למידע, ו/או למחוק כל תוכן שהעלה המשתמש ו/או לבצע כל פעולה דומה אחרת ביחס למשתמש, מבלי שתהא למשתמש כל טענה או תלונה כנגדה בעניין זה. מבלי להגביל את רשימת המקרים בהם תהיה רשאית סיפור מקומי על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להורות על חסימת פרופיל כזה או אחר של משתמש המפר תנאי שימוש אלו.

4.2.   מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‏4.1 (על כל סעיפי המשנה שלו), אין בחסימת פרופיל משתמש, כמפורט לעיל, כדי לגרוע מכל זכות של סיפור מקומי ו/או מי מטעמה להגיש תביעה כנגד משתמש המפר הוראות אלו, לדרוש לשפותה ו/או לפצותה בגין נזקים שנגרמו לה או לנקוט נגדו בכל צעד אחר אשר עומד לרשות  האתר על-פי כל דין.

5.      תכנים, קישורים ופרסומות

5.1.   התכנים והמידע המוצגים באתר מוצגים כפי שהם (“as is”), ללא כל מצג או אחריות בדבר נכונותם, מקורם או התאמתם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם נכונים, אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. סיפור מקומי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים הכלולים באתר, לרבות במקרה שמשתמש או כל צד שלישי יפגע מהתכנים הכלולים באתר או מהסתמכות עליהם.

5.2.   כמו כן, האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים וכן מודעות ופרסומות מטעמם של צדדים שלישיים המבקשים להציע למכירה מוצרים, שירותים או מידע (להלן: "המודעות"). המודעות יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה. סיפור מקומי אינה מוודאת את תוכן הקישורים והמודעות, דיוקם, מהימנותם, שלמותם או עדכניותם. לפיכך, פרסום המודעות באתר והופעת קישורים באתר אינם מהווים המלצה או עידוד מטעמה של סיפור מקומי להיכנס לקישורים האמורים ו/או לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים למכירה. סיפור מקומי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש או הסתמכות על הקישורים והמודעות המופיעים והמתפרסמים באתר ו/או באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות האתר, השירותים והקישורים המופיעים בו.

6.      קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, באתר, בעיצוב האתר, מבנהו, תוכנו ומהות ותוכן השירותים הכלולים בו (לרבות כל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו) שייכים לסיפור מקומי ולנותני הרישיון שלה. יחד עם זאת מובהר כי תכני המשתמשים המועלים לאתר יוותרו קניינם של בעליהם המקוריים.

בהתאם, אין להסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני המופיעים באתר.

7.      משובים והצעות

דעתך חשובה לנו ונשמח לקבל משובים והצעות לשיפור. לתשומת לבך, כל שינוי, שיפור, הצעה, משוב וכדומה (להלן: "משוב") אשר יועברו לסיפור מקומי באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, יהיו קניינה הבלעדי של סיפור מקומי אשר תהיה רשאית לפעול בהם לפי שיקול דעתה הבלעדי מבלי לפצות או לזכות את נותן המשוב בתמורה, תגמול או הכרה כלשהם.

8.      מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו ניתנת לצפייה מדיניות הפרטיותהנך מתבקש לקרוא אותה בעיון ולבדוק את השינויים בה מעת לעת שכן היא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.

9.      הגבלת אחריות

סיפור מקומי ומי מטעמה, לא תישא באחריות כלשהי כלפי המשתמשים באתר ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק, הפסד או הוצאה, לרבות נזק ישיר, מיוחד, עקיף או תוצאתי ולרבות הפסד הכנסה, הפסד רווחים, ופגיעה במוניטין, שנגרמו או יגרמו עקב או בקשר עם השימוש או אי השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו, בתכנים, במודעות או בקישורים וזאת אף אם סיפור מקומי /או מי מטעמה היו מודעים או היו אמורים להיות מודעים להסתברות לנזק כאמור והמשתמש פוטר בזאת את סיפור מקומי ו/או מי מטעמה מכל אחריות כאמור.

10.  שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את סיפור מקומי ומי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב (א) הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש או מי מטעמו, לרבות תכנים אשר הועלו על ידי המשתמש; (ב) כל טענה, דרישה או תביעה הנובעים מהשימוש של המשתמש באתר או הנוגדים את תנאי שימוש אלו בין אם הובאו על ידי המשתמש עצמו (או מטעמו) ובין אם הובאו על ידי צד שלישי. 

11.  סמכות שיפוט וסכסוכים

המשתמש מסכים בזאת כי הדין החל על השימוש באתר ועל כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עם האתר הינו אך ורק דינה של מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלה ומהשימוש באתר, סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל.

12.  הודעת זכויות יוצרים בפונטים פתוחים

Alef-Regular.ttf: Copyright (c) 2012 by Hagilda. All rights reserved.

Alef-Bold.ttf: Copyright (c) 2012 by Hagilda. All rights reserved.

13.  שינויים ועדכונים

סיפור מקומי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאים אלו בכל עת ולפי שיקול-דעתה הבלעדי וממליצה לכל משתמש לבחון את תנאי שימוש אלו באופן קבוע לפני המשך השימוש בהם. שימוש באתר ו/או המשך שימוש באתר מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש ולכל שינוי שנעשה בהם.

סיפור מקומי תהיה רשאית לקבוע מעת לעת מגבלות על כמות וגודל התכנים הניתנים להעלאה לפלטפורמה ותהיה רשאית להסיר ו/או לא לאפשר העלאה של תכנים החורגים מהמגבלות האמורות.

 

עודכן לאחרונה:  אפריל, 2017.

 

© Copyright local-story כל הזכויות שמורות לסיפור מקומי.